สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  3. บุคลากร
กิจกรรม Test food-Good Taste (05 มิถุนายน 2563)
PKRU "ทอฝัน ปันรัก" (20 พฤษภาคม 2563)
กิจกรรม PKRU Prevent Covid-19 (19 มีนาคม 2563)

แนะนำสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

          สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ (3)/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 โดยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PROPETY AND BENEFITS MANAGEMENT OFFICE : PBM” “สบท.”