สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ประวัติความเป็นมา

LOGO PMB 01   

ประวัติสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

            สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่อาคาร 20 ปี ศรีราชภัฏ เลขที่ 21 ม. 6 ถ.เทพกระษัตรี  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  ปัจจุบันสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน ฯ จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ  สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “PROPERTY AND BENEFIT MANAGEMENT ”   ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะ ในการตอบสนองกิจกรรม รับผิดชอบการดำเนินการจัดหารายได้ ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนของมหาวิทยาลัย แบบมุงแสวงผลประโยชน์และรายได้ แต่ไม่มุ่งกำไรแบบธุรกิจทั่วไป โดยมีการแบ่งส่วนราชการดังนี้

 1. งานบริหารจัดการ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย จำนวน 8 ฝ่าย ได้แก่
  • ฝ่ายแผนและงบประมาณ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • ฝ่ายการเงินและบัญชี
  • ฝ่ายนิติการสัญญา
  • ฝ่ายเทคโนโลยีสานสนเทศ
  • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  • ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
 1. งานจัดหารายได้ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย จำนวน 7 ฝ่าย ได้แก่
  • ฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดีย
  • ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
  • ฝ่ายธุรกิจโรงแรม
  • ฝ่ายธุรกิจงานแสดงและนิทรรศการ
  • ฝ่ายธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ
 1. งานประสานรายได้จากพันธกิจ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย จำนวน 1 ฝ่าย ได้แก่
  • ฝ่ายกิจการพิเศษ