สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

พันธกิจ

1) บริหารจัดการสินทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยโดยรวม

2) พัฒนาและสร้างมูลค้าเพิ่มในสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบธุรกิจที่แสวงหารายได้แต่ไม่แสวงหากำไรให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย

3) พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกระดับ

4) พัฒนาการให้บริการสู่ระบบงานที่เลิศสัมฤทธิ์เสร็จสิ้นในจุดเดียว มุ่งประสิทธิภาพในการสร้าง ระบบงานที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความเข้าใจต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ

5) พัฒนาทักษะและศักยภาพของพนังงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นวัตกรรม