สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ปฏิทินอบรม

31 ม.ค.-2 ก.พ.65 เลย ระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Digital literacy ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น
7-8 ก.พ.65 ภูเก็ต การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น : คู่มือปฏิบัติงานหลัก
7-9 ก.พ.65 นครราชสีมา สรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม เทคนิคการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11-13 ก.พ.65 บุรีรัมย์ เรียนรู้เทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม
18-20 ก.พ.65 ขอนเเก่น เรียนรู้เทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม
21-23 ก.พ.65 พัทลุง สรุปรวมกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
25-27 ก.พ.65 ตาก เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง วิธีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภาฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น
4-6 มี.ค.65 สุราษฎร์ธานี สรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง วิธีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
7-9 มี.ค.65 ภูเก็ต สรุปรวมกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
10-12 มี.ค.65 สงขลา สรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่กรณีศึกษาการกระทำผิดที่ถูกลงโทษและถูกตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เทคนิควิธีชี้แจง การให้เหตุผล การเตรียมเอกสาร ความเตรียมพร้อมก่อนและหลังการตรวจสอบสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น
11-13 มี.ค.65 อุบลราชธานี เรียนรู้เทคนิค และทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับประธานสภาฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลกรท้องถิ่น กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคดิจิทัล
18-20 มี.ค.65 บึงกาฬ เรียนรู้เทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม
21-23 มี.ค.65 บุรีรัมย์ สรุปรวมกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิมบทบาทหน้าที่ในการพูดโน้มน้าวอย่างไร ให้ได้ใจประชาชน
25-27 มี.ค.65 สงขลา สรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง วิธีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
28-30 มี.ค.65 นครพนม บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เรียนรู้ Digital literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0