สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยยังคงยึดตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
1
2