สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ฝ่ายนิติการสัญญา

กลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญา

          การดำเนินงานเบื้องต้นของงานนิติการสัญญานั้น ส่วนใหญ่ จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเช่าพื้นที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย  รวมไปถึงการติดตามทวงหนี้ บอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีการค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นอกจากนั้นก็จะต้องดูแล จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ตามคำสั่งของสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดรูปแบบการทำสัญญาต่างๆ ของกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญา

การทำนิติกรรมสัญญาเป็นการจัดทำเอกสารซึ่งเป็นภาระผูกพันต่อคู่สัญญาที่ได้ลงนามไป ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหลักที่จัดทำนั้นจะคำนึงถึงหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนอกจากนั้นคือ การดำเนินการใดๆ ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและต้องไม่กระทบต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจาก มหาวิทยาลัยคือสถานศึกษา จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ

รายละเอียดรูปแบบการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายของกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญา

          ในการให้คำแนะนำต่างๆทั้งกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร หรือ ต่อลูกค้าที่มาเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องคำนึงถึงหลักที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเป็นหลักการสำคัญ

รายละเอียดรูปแบบการดำเนินการทางคดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญา

          ฝ่ายนิติการสัญญาจะใช้การไกล่เกลี่ยประณีประนอม และ การรับสภาพหนี้  ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่ค้างชำระ และไม่สามารถชำระตามสัญญาได้แล้ว ซึ่งหากไม่สามารถทำการตกลงกันตามวิธีการข้างต้นได้แล้วนั้น ก็มีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีในทางแพ่ง คือการนำคดีไปฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

การเผยแพร่และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญา (ถ้ามี)

นิติกรรมสัญญา คือการใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ (ป.พ.พ.ม. ๑๔๙)

องค์ประกอบสำคัญในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดภายในตัวสัญญาเช่าก็มีความสำคัญที่ควรรู้เอาไว้ ข้อสำคัญก่อนจะเซ็นสัญญาคือต้องอ่านและทำความเข้าใจสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบได้ในภายหลัง

- รายละเอียดของผู้เช่าและผู้ให้เช่า  เป็นรายละเอียดของคู่สัญญาว่า ชื่ออะไร บ้านเลขที่เท่าไหร่ อายุ และเป็นฝ่ายใดในสัญญา

- รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่า กล่าวถึงรายละเอียดของทรัพย์เช่น บ้านเลขที่ ตำแหน่งที่อยู่ เพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน

- ระยะเวลาการเช่า ระบุให้ชัดเจนว่าตกลงเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อกันกี่ปี

- ค่าตอบแทนและวิธีการชำระ ระบุรายละเอียดของค่าตอบแทนการเช่าเป็นจำนวนที่แน่นอน และวิธีการชำระค่าเช่าให้ชัดเจน 

- ความรับผิดของผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่าคือผู้เข้ามาทำประโยชน์ในทรัพย์สิน ดังนั้น ระหว่างการทำประโยชน์ต่างๆอาจเกิดความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์ได้ จึงต้องระบุให้ละเอียดในสัญญาว่าค่าเสียหายในกรณีเช่นนี้จะคิดอย่างไร

- ความรับผิดของคู่สัญญากรณีผิดสัญญา ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา อีกฝ่ายจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ ดังนั้น การระบุข้อรับผิดในความเสียหายหากผิดสัญญาจะทำให้การฟ้องร้องบังคับคดีทำได้ง่ายมากขึ้น

แผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญาช่วงสถาณการณ์ Covid-19

จากเดิมการติดต่อเจรจาในการดำเนินการทำสัญญาต่างๆ เป็นการพบเจอกันทั้งแบบการเจรจาเป็นการส่วนตัว หรือ การประชุม หากแต่ ในช่วงสถาณการณ์ Covid-19 ฝ่ายงานนิติกรรมสัญญาได้รับเปลี่ยนการเจรจาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ และ นอกจากนี้ จากเดิมที่ให้ลูกค้ามารับเอกสารด้วยตนเอง ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ หรือ อีเมลล์ แทน

 

ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานประสานงานของกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายนิติการสัญญา

ชื่อ นางสาวหทัยชนก ศรีรักษ์

เบอร์โทร  080-5298357

อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.