สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

โครงการฝึกอบรมใบขับขี่

โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

img 01017de8d2a0bb154bbb7839ad4f90cf

ประวัติวามเป็นมา

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัย เพื่อที่จะให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นสาธารณภัย ประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต พิการ และเสียทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการปีหนึ่งๆอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการขับขี่รถ ประเภทต่างๆด้วยสาเหตุจากที่ผู้ขับขี่ขาดความรู้ด้านการจราจร มารยาท คุณธรรมจริยธรรมในการขับขี่และสิ่งที่สำคัญคือผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือมีแต่หมดอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในกรณีนี้ จึงได้มีการบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ในการบริการทางวิชาการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน และสอดคล้อง กับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการ บริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถฝ่ายจัดหารายได้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงเสนอโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

เป็นโครงการ ที่ทำบันทึกความตกลงในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 

ปัจจุบันกำหนดเวลาอบรมตามปกติ สัปดาห์ ละ 3 วัน คือ วันพุธ, เสาร์และอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์

สถานที่อบรม

      ณ ห้องแคแสด ชั้น 3 โรงแรมศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

IMG 0164

 

รายละเอียดการบริการ

  1. รับลงทะเบียน โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบเอกสาร โดยแยกประเภทผู้สมัครขอรับหนังสือรับรองประเภทรถยนต์และจักรยานยนต์
  2. เตรียมค่าสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

      -      ประเภทขอมีใบอนุญาตใหม่ ประเภทรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

                     ค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรมชนิดละ 400 บาท

  • ประเภทขอต่อใบอนุญาตรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์

                     ค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรมชนิดละ 200 บาท

       3. ผู้สมัครรับกระดาษA4 จากเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อไว้จดบันทึกข้อมูลการเข้ารับการอบรม

       4. เริ่มการอบรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

            หลักสูตรการอบรมที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

                  หลักสูตรการอบรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ แบ่งเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้

                      1.หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จากเดิมจำนวนไม่น้อยกว่า 4ชั่วโมงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง         ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังนี้

หัวข้อวิชา

จำนวนชั่วโมงการอบรม

1.1ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยทางหลวง

ไม่น้อยกว่า 1 ชั่งโมง 30 นาที

1.2การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

1.3จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ

ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

1.4ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 30 นาที

                    2.หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้

                               2.1 การขับรถอย่างปลอดภัย

                               2.2 มารยาทในการขับรถ

        5. มอบเอกสาร (หนังสือรับรองผ่านการอบรมภาคทฤษฎี) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

         บรรยากาศในการอบรม