สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ด้วยโปรแกรม Discoveries ผ่านทาง https://ed.engdis.com/ru#/login

 S 78151693